Privacyreglement cliënten/klanten Yes4work

Inleiding

In het kader van onze zorg- en dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is daarbij dat we niet meer gegevens vastleggen dan nodig is voor de ondersteuning die we je bieden.

Yes4work is er voor verantwoordelijk dat dit gebeurt op een zorgvuldige, correcte wijze, en in lijn is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je als persoon geïdentificeerd kunt worden (zoals bijvoorbeeld je naam, je adres, maar ook je telefoonnummer). Het verwerken van persoonsgegevens omvat alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen.

 

Welke gegevens verwerken we van je?

 • Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, woonplaats, etc.), contactgegevens (ook van jouw wettelijke vertegenwoordiger), verzekeringsgegevens, gegevens over de zorg die je krijgt, medische en gedragsgegevens (voor zover relevant voor de zorg- en dienstverlening)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Toegediende medicatie (indien relevant)
 • Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid,…) leggen wij niet vast tenzij dit nodig is voor de goede zorg- en dienstverlening of als jij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 

Waarom verwerken wij gegevens van je?

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doelen, zoals;

 • Het bieden van goede zorg- en dienstverlening
 • Het verstrekken van informatie aan jou, aan jouw wettelijk vertegenwoordiger of aan andere organisaties
 • Het onderhouden van contacten met jou en
 • Het verrichten van administratieve handelingen

Daarnaast maken we een afweging voor welk doel we gegevens verwerken. Als dit doel anders is dan het bovenstaande, dan zullen we je hier vooraf over informeren en zo nodig om toestemming vragen.

YES4Work mag gegevens niet zomaar verwerken. De reden (in de wet heet dat de grondslag) dat we je gegevens verwerken kan zijn:

 • Je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van
 • Je hebt een overeenkomst met Yes4work afgesloten waarvoor verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is.
 • Er is sprake van een gerechtvaardigd belang voor ons dat wij na een zorgvuldige afweging belangrijker achten dan jouw eigen belang.
 • Er is sprake van een wettelijke plicht voor Yes4work om de persoonsgegevens te verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Yes4work heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken en te bewaren. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen.

Om je privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het (intern) gebruik van je persoonsgegevens zoveel mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie je gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dit regelen we bijvoorbeeld door middel van autorisaties in de geautomatiseerde systemen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet en regelgeving maar niet langer dan nodig.

Met wie delen we je gegevens?

We werken samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Het kan noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te delen met dienstverleners. Deze dienstverleners mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de vooraf afgesproken dienst. Het kan zijn dat we door de overheid of andere partijen wettelijk verplicht worden om jouw gegevens te delen. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Jouw privacy rechten 

 • Het recht om toestemming in te trekken:

Heb je toestemming gegeven, dan heb je te allen tijde het recht je toestemming in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder een andere grondslag, je gegevens niet langer verwerken.

 • Het recht van inzage:

Op verzoek kunnen we je inzage geven in welke gegevens we van je verwerken en wat we ermee doen.

 • Het recht op rectificatie:

Zijn je persoonsgegevens niet correct? Dan kunnen we deze op jouw verzoek aanpassen. Het recht om vergeten te worden: 

 • Op je verzoek kunnen we je persoonsgegevens Hier zijn een aantal uitzonderingen op.
  Een verzoek om verwijdering nemen we in behandeling en wij zullen je dan ook laten weten of we je gegevens kunnen verwijderen en wat de gevolgen daar eventueel van zijn.
 • Het recht om gegevens over te (laten) dragen

Wanneer je dit wenst, dan zal YES4Work zich inspannen om deze gegevens zo passend mogelijk over te dragen naar andere personen of organisaties.

 • Gebruik maken van jouw privacy rechten

Wanneer je gebruik wilt maken van bovenstaande rechten, kun je een verzoek indienen bij de leidinggevende van je locatie.

 

Klacht of vraag indienen

Als je van mening bent dat Yes4work niet juist omgaat met jouw persoonsgegevens of als je hier vragen over hebt, kun je mailen met [email protected] of bellen met 06 – 82969277.

Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, zie onder klachtenregeling. Je kunt je klacht ook melden bij de toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

× Hoe kan ik je helpen?